DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Na podstawie art. 122 ustawy Prawa oświatowego z dnia  14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2020 r. poz. 910 z późn. zm.), pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art.122 ustawy prawo oświatowe.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy dołączyć  następujące dokumenty

·     dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną                                 u pracodawcy,

·     dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

·     umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

·     świadectwo pracy młodocianego pracownika,

·     dokument potwierdzający zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,                      w przypadku złożenia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego należy przedłożyć oryginał,

·     dyplom ukończenia szkoły zawodowej,

·     pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

·     wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis  otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie                        o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·     formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Pracodawca potwierdza kopie na każdej stronie za zgodność z oryginałem.

 Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola. ul. Zielona 30 ,98-220 Zduńska Wola, piętro II, pok. 20, w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 7.30-15.30

Prosimy pracodawców o informowanie Wójta Gminy Zduńska Wola o zawarciu nowej umowy           z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.

Podstawa prawna:

1)   art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.        z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.);

2)   art. 122 ustawy Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.);

3)   § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2018 r. poz. 2010 z późn.zm);

4)   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r.  poz. 391);

5)   art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 708) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pracodawcę.