Zarządzenie nr 631/2018

Wójta Gminy Zduńska Wola

z dnia 22 października 2018 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 337/2017 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Zduńska Wola

 /-/             

 Henryk Staniucha