obrazek
 

Gmina Zduńska Wola

ul. Zielona 30, 98- 220 Zduńska Wola


 

NIP: 829-164-31-31 REGON: 730934447

tel. 43 823 41 20
fax. 43 823 27 50

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 8:00 do 15:30

wtorek - piątek od 7:30 do 15:30

adres e-mail:sekretariat@ugzw.pl

adres portalu internetowego:www.gminazdunskawola.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:www.zdunskawola.bip.net.pl


 

Bank Pekao S.A. I o Zduńska Wola
98-220 Zduńska Wola ul. Kilińskiego 7/11

Na rachunek Nr 89 1240 3305 1111 0000 2933 7444

wpłacamy podatki lokalne
(osoby prawne i fizyczne):

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek rolny, leśny,
  • podatek od środków transportowych,
  • opłata za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  • opłata eksploatacyjna
  • opłata skarbowa

Na rachunek Nr 52 1240 3305 1111 0000 2933 7431

wpłacamy:

  • opłata za udostępnienie danych osobowych,

Na rachunek Nr 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473

wpłacamy:

  • wadium na przetargi

Telefony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej TUTAJ


 

Wydział Infrastruktury

Antoni Wujda - naczelnik wydziału

pokój nr 14 (I piętro)

tel. 43 825 33 77

e-mail: antoni.wujda@ugzw.pl


Sebastian Rzeźnik- zastępca naczelnika

pokój nr 30 (II piętro)

tel. 43 825 33 64

e-mail:sebastian.rzeznik@ugzw.pl

Zespół ds. zagospodarowania przestrzennego

Anna Szwedzka - inspektor

e-mail: anna.szwedzka@ugzw.pl


Dominika Nogala - podinspektor

e-mail:dominika.nogala@ugzw.pl

 Pokój nr 5 (parter)
tel. 43 825 33 66

W Zespole do spraw zagospodarowania przestrzennego:

- czynności związane z przygotowywaniem planów zagospodarowanie przestrzennego gminy,

- przygotowywanie opinii i ekspertyz w zakresie planowania przestrzennego i budownictwa,

- ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

- przygotowywanie projektów decyzji w sprawie renty planistycznej,

- prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji o inwestycjach celu publicznego,

- przygotowywanie analizy warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

- opiniowaniem możliwości i zasady podziału działek i nieruchomości.


Zespół ds. gospodarki komunalnej

Beata Mętlewiak-Jaworska - inspektor

e-mail: beata.jaworska@ugzw.pl


Anna Szymczak - inspektor

e-mail: anna.szymczak@ugzw.pl


Pokój nr 23 (I piętro)
tel. 43 825 33 87

W Zespole do spraw gospodarki komunalnej:

- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji środowiskowych,

- przygotowanie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu,

- dodatki mieszkaniowe,

- oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,

- ustalanie potrzeb oraz zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych,

- przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości,

- zmiany podziału administracyjnego gminy, zmiany granic i nazw miejscowości,

- administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,

- dokonywanie czynności związanych z uprawomocnieniem aktów własności ziemi,

- załatwianie indywidualnych spraw rolników z zakresu gospodarki gruntami,

- opłata adiacencka,

 

Zespół ds. dróg i rolnictwa

Tomasz Kmieć - inspektor

e-mail: tomasz.kmiec@ugzw.pl

Elżbieta Starzyńska - referent

e-mail: elzbieta.starzynska@ugzw.pl

 

Pokój nr 8 (parter)
tel. 43 825 33 82

W Zespole do spraw dróg i rolnictwa:

- gospodarowanie obiektami i lokalami komunalnymi,

- zaopatrzenie w energię,

- gospodarowanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie komunalne,

- załatwianie indywidualnych spraw rolników z zakresu gospodarki gruntami,

- nadzorowanie nad utrzymaniem porządku w miejscach pamięci narodowej,

- prowadzenie spraw związanych z planowaniem remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynków stanowiących własność gminy oraz urządzeń komunalnych, umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

- organizowanie opieki nad zabytkami,

- nadzorowanie usuwania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu całej gminy,

- współpraca w zakresie szczepienia psów i prowadzenia walki z wścieklizną,

- współpraca w zakresie zabiegów sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów,

- organizowanie wyłapywania bezpańskich zwierząt,

- realizacja spraw dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych,

- koordynacja działań w zakresie ochrony pomników przyrody,

- koordynacja działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

- nadzór administracyjny nad sprawami łowiectwa,

- budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych i gminnych oraz ulic, mostów i placów,

- oświetlenie uliczne - budowa i utrzymanie.

 Zespół ds. ochrony środowiska

Agnieszka Puławska-Wlazło - inspektor

e-mail:agnieszka.pulawska@ugzw.pl


Paulina Fidler - podinspektor

e-mail:paulina.fidler@ugzw.pl

 

Pokój nr 1 (parter)
tel. 43 825 33 67

W Zespole do spraw ochrony środowiska:

- budowa i utrzymanie wodociągów i kanalizacji;

- planowanie zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową;

- prowadzenie spraw związanych ze stanem sanitarnym gminy i ochroną środowiska,

- prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami,

- utrzymanie porządku i czystości w gminie.


Zespół ds. przetargów, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Sebastian Rzeźnik- zastępca naczelnika

e-mail:sebastian.rzeznik@ugzw.pl


Maria Biesiada - inspektor

e-mail:maria.biesiada@ugzw.pl
 

Pokój nr 30 (II piętro)
tel. 43 825 33 64

W Zespole do spraw przetargów, inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych:

- inwestycje gminne i poszukiwanie źródeł ich finansowania,

- przetargi publiczne i przestrzeganie prawa zamówień publicznych,

- poszukiwanie źródeł finansowania zadań z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych oraz przygotowanie wniosków i niezbędnej dokumentacji,

- nadzór nad osobami wykonującymi prace w ramach robót publicznych oraz kary ograniczenia wolności.

 


 

Wydział finansowo-podatkowy

Iwona Szewczyk-Bąk - naczelnik wydziału

pokój nr 16 (I piętro)

tel. 43 825 33 80

e-mail: iwona.szewczyk@ugzw.pl

Zespół ds. podatków i opłat lokalnych

Kamila Rąpała - inspektor

e-mail: kamila.rapala@ugzw.pl

Agnieszka Sowała - inspektor

 e-mail: agmieszka.sowala@ugzw.pl

Pokój nr 3 (parter)
tel. 43 825 33 61

W Zespole do spraw podatków i opłat lokalnych:

- wymiar podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, podatek akcyzowy),

- prowadzenie spraw ulg i umorzeń podatkowych;

- wydawanie poświadczenia oświadczeń o posiadaniu gruntów rolnych.


Zespół ds. poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych

Weronika Turska - podinspektor

e-mail:weronika.turska@ugzw.pl

Joanna Skrobiranda - pomoc administracyjna

e-mail: joanna.skrobiranda@ugzw.pl

 

Pokój nr 2 (parter)
tel. 43 825 33 83

W Zespole do spraw poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych:

- pobór i egzekucja podatków,

- pobór i egzekucja opłaty śmieciowej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej.

 


Zespół ds. księgowości i sprawozdawczości organizacyjnej

Elżbieta Owczarek - inspektor

e-mail:elzbieta.owczarek@ugzw.pl


Elżbieta Swędrak - specjalista

e-mail:elzbieta.swedrak@ugzw.plPokój nr 27 (II piętro)
tel. 43 825 33 63


Katarzyna Musielak - specjalista

e-mail:katarzyna.musielak@ugzw.pl


Pokój nr 17 (I piętro)
tel. 43 825 33 98

W Zespole do spraw księgowości i sprawozdawczości organizacyjnej:

- przygotowanie materiałów niezbędnych do projektu budżetu gminy we współpracy ze stanowiskami merytorycznymi,

- analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz wnioskowanie zmian w budżecie,

- egzekwowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

- sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystycznych do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wydatków budżetowych, sprawozdań o stanie zobowiązań i należności, sprawozdań o nadwyżce i deficycie,

 

- sporządzanie bilansu jednostki wraz z załącznikami;

- sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań o dochodach i wydatkach zadań zleconych,

- sporządzanie rocznych sprawozdań SG-01- środki trwałe gminy,

- sprawowanie kontroli finansowej w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych,

- prowadzenie obsługi kasowej budżetu,

- prowadzenie obsługi budżetu w zakresie podatku VAT,

- prowadzenie księgowości budżetowej, księgowości podatków i opłat oraz księgowości PKZP,

- prowadzenie ewidencji majątku gminy, wycena i rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,

- naliczanie umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- bieżąca analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,

- miesięczne rozliczenia dotyczące naliczeń i potrąceń płac,

- prowadzenia ewidencji funduszy unijnych.

 

Wydział organizacyjny i spraw obywatelskich

Ewa Padzik - naczelnik wydziału

pokój nr 15 (I piętro)

tel. 43 825 33 70

e-mail:ewa.padzik@ugzw.pl


Zespół ds. ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Joanna Makowska - inspektor

e-mail:joanna.makowska@ugzw.pl

Monika Jaworska - podinspektor

e-mail:monika.jaworska@ugzw.pl

Monika Todorowska - podinspektor

e-mail: monika.todorowska@ugzw.pl

Pokój nr 4 (parter)
tel. 43 825 33 68 

W Zespole ds. ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych:

- aktualizowanie rejestru wyborców,

- sporządzanie spisów wyborców do wyborów i referendów,

- aktualizowanie wojewódzkiego zbioru meldunkowego,

- sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej migracji ludności,

-sporządzanie wypisów z ewidencji ludności dla potrzeb placówek oświatowych, organów wojskowych, policji,

-przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych;

- ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

- prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- współudział w opracowywaniu gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi,

- obsługa powielarni oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie konserwacji,

- wysyłanie korespondencji służbowej.


Zespół ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Paulina Słowikowska  - sekretarka

e-mail:paulina.slowikowska@ugzw.pl

Magdalena Piwowarska - sekretarka

e-mail: magdalena.piwowarska@ugzw.pl

Paulina Bucheld - pomoc administracyjna

e-mail: paulina.bucheld@ugzw.pl


Pokój nr 11 (I piętro)
tel. 43 823 41 20

W Zespole ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu:

- obsługa bieżąca sekretariatu, spotkań i posiedzeń organizowanych przez wójta,

- prowadzenie rejestru oraz rozdział korespondencji przychodzącej,

- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

- prowadzenie rejestru aktów prawnych wójta oraz zbioru przepisów dostępnych do powszechnego wglądu,

- prowadzenie centralnego rejestru biblioteki szkoleniowej,

- prowadzenie rejestru skarg i wniosków, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem przez stanowiska pracy,

- prowadzenie spraw pieczęci oraz pieczątek urzędu,

- obsługa centrali telefonicznej, faksu i poczty elektronicznej,

- przyjmowanie korespondencji wpływającej,

- załatwianie prenumeraty czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe wydawnictwa,

- zaopatrzenie materiałowe urzędu, sprawy dotyczące konserwacji inwentarza biurowego,

- dbanie o estetykę i wystrój urzędu.


Zespół ds. obsługi biura rady i archiwum zakładowego

e-mail: biuro.rady@ugzw.pl

Magdalena Górzawska - inspektor

e-mail: magdalena.gorzawska@ugzw.pl

Magdalena Mazurek - podinspektor

 e-mail: magdalena.mazurek@ugzw.pl


Pokój nr 21 (1 piętro)
tel. 43 825 33 81

W Zespole ds. obsługi biura rady i archiwum zakładowego:

- obsługa administracyjna rady gminy i jej komisji oraz przewodniczącego rady,

- przygotowanie posiedzeń rady i komisji, czuwanie nad terminowym przekazywaniem materiałów na posiedzenia przez stanowiska merytoryczne,

- prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz uchwał rady gminy,

- prowadzenie prac związanych z ogłaszaniem przepisów gminnych i udostępnianiem ich zbioru do powszechnego wglądu,

- prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych, czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,

- obsługa administracyjna Młodzieżowej Rady Gminy, organizacyjne przygotowanie sesji oraz stała współpraca i pomoc MRG w realizacji ich zadań,

- prowadzenie dokumentacji samorządów wiejskich,

- organizacja zadań związanych z wyborami i referendami,

- prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim,

- współpraca z sołtysami w zakresie utrzymania tablic informacyjnych, tablic ogłoszeniowych;

- prowadzenie spraw archiwum zakładowego i składnicy akt Urzędu Gminy Zduńska Wola zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 ze zmianami) oraz zarządzenia nr 76/2011 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej.


 

Referat oświaty, kadr i płac

Anna Chwiołka-Piekarz - kierownik referatu

pokój nr 18 (I piętro)

tel. 43 825 33 78

e-mail:anna.chwiolka@ugzw.pl

Referat oświaty, kadr i płac

Katarzyna Kaczmarek - podinspektor

e-mail:katarzyna.kaczmarek@ugzw.pl

Kinga Łuczak - pomoc administracyjna

e-mail: kinga.luczak@ugzw.pl

Emilia Pardel -inspektor

e-mail: emilia.pardel@ugzw.pl

Sylwia Wierzbicka -  pomoc administracyjna

e-mail: sylwia.wierzbicka@ugzw.pl

 
Pokój nr 20 (I piętro)
tel. 43 825 33 62


Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Kamila Bułeczka

Pokój nr 19 (I piętro)
 

W Referacie oświaty, kadr i płac:

- koordynowanie działań w zakresie realizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

- koordynowanie działań w zakresie placówek oświatowych na terenie gminy;

- kontrolowanie i egzekwowanie spełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 -18 lat;

- prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez radę i wójta, funkcji organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym szczególnie:

-ustalanie sieci i obwodów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

- prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz dokonywanie wpisów do ewidencji i wydawanie stosownych zaświadczeń,

- powoływanie, ustalanie składu, zapewnienie obsługi administracyjno - biurowej komisji egzaminacyjnych, przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

- nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie rejestru wydanych aktów mianowania nauczycielom zatrudnionym w placówkach gminnych,

- prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

- dokonywanie oceny pracy dyrektorów podległych jednostek oświatowych;

- koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z tworzeniem i realizacją planów finansowych przedszkoli i szkół podstawowych,

- prowadzenie spraw związanych procedurą zatwierdzania arkuszy organizacyjnych podległych jednostek,

- opracowywanie zbiorczych analiz statystycznych z zakresu funkcjonowania podległych placówek oświatowych,

- opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli w podległych jednostkach;

- opracowywanie sprawozdawczości do MEN, GUS, Kuratorium Oświaty z poziomu organu prowadzącego;

- prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

- gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania dla potrzeb Urzędu Gminy;

- współdziałanie w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół;

- prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu i kierownika Gminnego Ośrodka

- Pomocy Społecznej;

- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw osobowych;

- sprawozdawczości w temacie zatrudnienia osób niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczegółowych na poszczególnych stanowiskach pracy;

- organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;

- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;

- planowanie i naliczanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS, rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracowników Urzędu Gminy;

- elektroniczne przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS;

- koordynowanie sprawozdawczości GUS i SIO w jednostkach organizacyjnych Gminy.


 

Referat promocji

Karolina Landwehr - kierownik referatu

pokój nr 29 (II piętro)

tel. 43 825 33 74

e-mail: karolina.landwehr@ugzw.pl


 

Zespół ds. kultury i sportu

Dawid Antczak - inspektor

e-mail: dawid.antczak@ugzw.pl
Pokój nr 29 (II piętro)
tel. 43 825 33 74

W Zespole do spraw kultury i sportu:

- prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności w dziedzinie kultury i regionalizmu, w tym współpraca z kołami gospodyń wiejskich,

- przygotowywanie i koordynowanie realizacji spraw związanych z promocją Gminy,

- prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz uchwał rady gminy,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności lokalnych,

- współpraca przy realizacji międzynarodowych projektów i nawiązywaniu kontaktów,

- współdziałanie z urzędami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony zdrowia, a także współdziałanie w realizacji innych programów zdrowotnych,

- prowadzenie spraw związanych z upowszechnianiem i organizacją działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,

- współpraca z klubami sportowymi oraz realizacja spraw związanych z przyznaniem dotacji na zadania publiczne,

- współpraca z animatorami sportu,

- prowadzenie spraw związanych z promocją i organizacją działalności Gminy w dziedzinie turystyki,

- realizacja ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498 ze zm.)

- organizacja imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych na terenie Gminy Zduńska Wola z uwzględnieniem przepisów dotyczących organizacji imprez masowych,

- przygotowywanie materiałów do gazety lokalnej "Nasza Gmina", redagowanie gazety,

- przygotowywanie innych materiałów prasowych,

- rozpatrywanie wniosków o patronat Wójta Gminy Zduńska Wola.


Zespół ds. informatyzacji

Marcin Cieślak - informatyk

e-mail: marcin.cieslak@ugzw.pl

Dominik Kaczorkiewicz - pomoc administracyjna

 e-mail: dominik.kaczorkiewicz@ugzw.pl
Pokój nr 28 (II piętro)
tel. 43 825 33 73

W Zespole do spraw informatycznych:

- prowadzenie strony internetowej urzędu, zamieszczanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

- obsługa informatyczna urzędu, w tym administrowanie siecią komputerową

-i bazami danych, archiwizowanie danych, nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych, obsługa informatyczna Biuletynu Informacji Publicznej, strony internetowej urzędu,

- nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

- utrzymanie i eksploatacja systemów komputerowych, konfiguracja stacji roboczych i aplikacji

- nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej,

--nadzór nad przechowywaniem kopii awaryjnych, okresowe ich sprawdzanie pod kątem dalszej przydatności do odtwarzania w przypadku awarii systemu.


Stanowisko ds. obrony i zarządzania kryzysowego

Wojciech Knera - inspektor

e-mail: wojciech.knera@ugzw.pl
Pokój nr 22 (I piętro)
tel. 43 825 33 65

Stanowisko ds. obrony i zarządzenia kryzysowego obejmuje zadania:

 

wynikające z przepisów o powszechnym obowiązku obrony, z zakresu obrony cywilnej

planowania i organizowania systemu ostrzegawczego,

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym wspierania działalności ochotniczych straży pożarnych, w związku z bieżącym funkcjonowaniem, inwestycjami i remontami,

prowadzenie monitoringu i analizy możliwych do wystąpienia na terenie gminy zagrożeń, w tym powodzi, katastrof w ruchu lądowych i kolejowych, zagrożeń chemicznych,

przygotowania planów reagowania i działania na wypadek wystąpienia zagrożeń,

organizowanie ochrony przed powodzią, w tym zaopatrzenia materiałowego, w celu wykonywania prac zabezpieczających;

prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,

prowadzenia szkolenia z zakresu prowadzonych zadań,

zachowania mobilności i dostępności łącznościowej w sytuacjach szczególnego zagrożenia,

współdziałania w zakresie powierzonych spraw z właściwymi jednostkami, zwłaszcza z WKU, Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.