Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ administracji zobowiązany jest do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu w formie elektronicznej i udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wyszukiwanie kart informacyjnych w wykazie:

 

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Gmina%20Zdu%C5%84ska%20Wola