Uchwała Nr XXXVI/272/3013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola.