Z dniem  1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r. poz. 1243), która daje osobom niedosłyszącym, głuchym i głuchoniewidomym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche, głuchonieme i głuchoniewidome) mają prawo do:

1.       pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,

2.       pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,

3.       tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN - sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

 

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Gminy Zduńska Wola trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wypełniony wniosek przesłać należy za pomocą:

-  poczty elektronicznej: sekretariat@ugzw.com.pl;

- faxu: 43 823 27 50;

- osobiste głoszenie się do sekretariatu Urzędu Gminy Zduńska Wola;

- elektronicznej skrzynki podawczej na stronie: https://ugzdunskawola.eboi.pl/.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy Zduńska Wola nie musi być wcześniej uzgadniana.
Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.