Stosownie do art.8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

   zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu

    pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem  związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,  

7. autobusy.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego , jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie  obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby, podatnicy są obowiązani składać deklarację na podatek od środków transportowych tj. druk DT-1 wraz
z załącznikiem druk  DT-1/A.

 

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych.
Podatek od środków transportowych, jest płatny w terminach do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, na konto bankowe.