Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku
  (M.P. z 2017 r. poz.800)

Wymagane dokumenty:

 • Informacja / deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

Opłaty:

Wysokość podatku od nieruchomości

1) od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1m2 powierzchni, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych – 3,40 zł od 1ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,24 zł od 1m2 powierzchni,

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777)  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,50 zł od 1 m2 powierzchni

2)  od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 6,75 od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,52  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) od budowli :

 • 2% ich wartości określonej na podstawie art..4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
  z dnia 1 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy płatności podatku (osoby fizyczne):

do 15 marca ,15 maja, 15 września,15 listopada na konto bankowe podane na otrzymanej decyzji (nakazie podatkowym) lub w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.


W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie  płatności pierwszej raty.

Terminy płatności podatku - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – obliczony
w deklaracji podatek od nieruchomości płatny bez wezwania w terminie do dnia
15 każdego miesiąca (z wyjątkiem stycznia – do 31 stycznia)

Termin składania:

 • osoby fizyczne składają informację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia danego roku

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104) stosujemy nowe druki informacji i deklaracji, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r., w przypadku powstania obowiązku podatkowego przed dniem 1 lipca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe – stare druki (art. 37 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) – „Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, o których mowa w ustawach zmienianych w art. 4, art. 6 i art. 19, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Druki dla zdarzeń z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. (w załącznikach).