Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017r. poz.1821),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za  pierwsze trzy kwartały 2018 r.
  (M.P. z 2018 r. poz. 1005)

 Wymagane dokumenty

 • Informacja / deklaracja w sprawie podatku leśnego

Opłaty

Wysokość podatku leśnego

 • Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy 2019 wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, to jest 42,24 zł, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
 • Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50 procent i wynosi
  21,12 zł.

Terminy płatności podatku (osoby fizyczne):

do 15 marca ,15 maja, 15 września,15 listopada na konto bankowe podane na otrzymanej decyzji (nakazie podatkowym) lub w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie  płatności pierwszej raty.

Terminy płatności podatku - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – obliczony w deklaracji podatek leśny płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Termin składania

 • osoby fizyczne składają informację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składają deklarację na podatek leśny w terminie do 15 stycznia danego roku.

 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126) stosujemy nowe druki informacji i deklaracji, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r., w przypadku powstania obowiązku podatkowego przed dniem 1 lipca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe – stare druki (art. 37 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) – „Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, o których mowa w ustawach zmienianych w art. 4, art. 6 i art. 19, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Druki dla zdarzeń z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. (w załącznikach).