Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004)

Wymagane dokumenty:

 • Informacja / deklaracja w sprawie podatku rolnego

Opłaty:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o podatku rolnym, stawka podatku za rok podatkowy wynosi:

 •  od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta
 • od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną
  5 q żyta obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2019 wynosi 54,36 zł za 1 q

Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia w formie uchwały średniej ceny skupu żyta wynikającej z komunikatu Prezesa GUS jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

Wysokość podatku rolnego kształtować będzie się następująco:

 • dla osób posiadających gospodarstwo rolne: 54,36 zł x 2,5 q żyta = 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy
 • dla pozostałych osób posiadających grunty do 1 ha, sklasyfikowane jako użytki rolne 54,36 zł x 5 q żyta = 271,80 zł za 1 ha fizyczny

Terminy płatności podatku (osoby fizyczne):

do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada na konto bankowe podane na otrzymanej decyzji (nakazie podatkowym) lub w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie  płatności pierwszej raty.

Terminy płatności podatku - osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – obliczony w deklaracji podatek leśny płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Termin składania

 • osoby fizyczne składają informację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnej oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych składają deklarację na podatek rolny do 15 stycznia danego roku.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny z dnia 30 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105) stosujemy nowe druki informacji i deklaracji, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r., w przypadku powstania obowiązku podatkowego przed dniem 1 lipca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe – stare druki (art. 37 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) – „Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, o których mowa w ustawach zmienianych w art. 4, art. 6 i art. 19, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Druki dla zdarzeń z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. (w załącznikach).