Sołectwo – jest to jednostka pomocnicza gminy.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Na terenie Gminy Zduńska Wola ustanowionych jest 31 sołectw, w skład których wchodzą 42 wsie.