Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

 

§ 1.1. Procedury określają sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy Zduńska Wola w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Każdy pracownik, niezależnie od niniejszych procedur, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie siedziby Urzędu.

§ 2. Pracownik urzędu widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która użyła dzwonka znajdującego się przed wejściem do Urzędu, lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, którą ta osoba chce załatwić i kieruje ją do określonego wydziału, w zależności od charakteru sprawy.

§ 3.1. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności pracownika merytorycznego danego wydziału/referatu czy też pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku, pracownik powiadamia bezpośrednio właściwego do załatwienia sprawy pracownika, naczelnika lub kierownika danego wydziału/referatu o takiej potrzebie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Powiadomienie takie stosuje się również w sytuacjach gdy dźwig osobowy jest nieczynny lub wykonywane są prace konserwacyjne.

3. Powiadomiony pracownik danego wydziału/referatu udaje się niezwłocznie do sekretariatu i jeżeli jest taka możliwość lub prośba klienta Urzędu pomaga
w dostaniu się do  właściwego biura/referatu lub w sekretariacie udziela informacji czy wyjaśnień, przyjmując i wydając dokumenty.

4. Do załatwiania spraw, w okresie epidemii, zastosowanie mają również przepisy oraz wytyczne wydane przez Wójta Gminy Zduńska Wola w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy w  Zduńska Wola.

5. Po zakończeniu obsługi pracownik Urzędu Gminy Zduńska Wola służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu budynku Urzędu.

§ 4.1. Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Zduńska Wola mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego.

2. Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić do Urzędu Gminy Zduńska Wola zamiar skorzystania z tłumacza. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie oraz wskazać metodę komunikowania się.

3. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

1)           wypełnić formularz zgłoszeniowy [WORD] [PDF] , stanowiący załącznik do niniejszych procedur i przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugzw.pl ,

2)           telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu 43 823 41 20 .

§ 5. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zduńska Wola, zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności za zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1)   telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu 43 823 41 20 ,

2)   lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@ugzw.pl.