Urząd Gminy Zduńska Wola zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Zduńska Wola.

Data publikacji strony internetowej: 2007-11-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,  

  • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obwiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

  • brak opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obwiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Cieślak, admin@ugzw.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 825 33 73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  1.     Wejście główne od ulicy Zielonej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. W budynku nie ma progów. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

  2. Wejście od ulicy Inżynierskiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. W budynku nie ma progów. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność kondygnacji budynku:

 

Budynek Urzędu Gminy Zduńska Wola jest dwupiętrowy.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1 i 2.

W budynku jest winda (wszystkie chody w budynku można ominąć korzystając z windy).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność toalety:

 

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

 

Dostępność parkingu:

 

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono  dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Utrudnienia:

 

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

 

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących:

 

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza dwa dni przed planowana wizytą w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.

 

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

 

W budynku nie ma wózka inwalidzkiego.

W przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia pracownika Urzędu na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Aplikacje mobilne

brak