Zamawiający:
Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola; Gmina Zapolice - partner

Tytuł przetargu:
Zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE

CPV:
09331100-9; 09331200-0; 09332000-5; 45261215-4; 45300000-0; 45311100-1; 45311200-2; 45315100-9; 45315300-1; 45315600-4; 45330000-9; 45331000-6; 71320000-7

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
opisane w SWZ

Termin realizacji:
9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Alojzy Jakóbik

Miejsce składania ofert:
Elektronicznie - sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

Oferty można składać do:
2021-05-06 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2021-05-06 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 13

Kryteria wyboru:
Dla części I-III:
Cena brutto - 60%
Zatrudnienie osoby bezrobotnej - 10%
oraz
dla części I:
Sprawność kolektora słonecznego - 30%
dla części II:
Wspólczynnik temperaturowy dla panela fotowoltaicznego - 15%
Moc modułu fotowoltaicznego - 15%
dla części III:
Roczny współczynnik efektywności SCOP - 20%
Rodzaj konstrukcji skraplacza pompy powietrznej ciepła - 10%


Wadium:
I: 20000zł; II: 80000zł; III: 40000zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące