Uchwała Nr XXIX/237/2021 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok