Zamawiający:
Gmina Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, województwo łódzkie


Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zduńska
Wola oraz odpadów zbieranych w PSZOK w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021


CPV:
90511000, 90512000, 90513100, 90500000 , 90511200

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Opisane w SIWZ

Termin realizacji:
od 1.1.2021 do 31.12.2021

Osoba odpowiedzialna:
Alojzy Jakóbik

Miejsce składania ofert:
Elektronicznie - sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.


Oferty można składać do:
2020-12-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-12-21 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pokój Nr 13

Kryteria wyboru:
Cena - Waga: 60
Termin płatności faktury / Waga: 40


Wadium:
50 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące