OGŁOSZENIE

w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
na 2021 rok

 

         Informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), który będzie obowiązywał w 2021 r.

Przygotowano wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać wnioski, uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą. W toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są
z pracami trwającymi nad uchwałą budżetową na 2021 rok.

 

Oczekujemy na Państwa opinie, wnioski i uwagi. Można je składać do 15 stycznia br. w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dawid.antczak@ugzw.pl na formularzu zgłaszania opinii, wniosków
i uwag, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 432/2021 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 5 stycznia 2021 r.

 

         Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest referat promocji, tel. 43 825 33 74.