(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe – zmiana od 1 września 2019 r.

 

 

Art. 122 [Dofinansowanie kosztów kształcenia]

1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona    u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych   i ich wynagradzania;

 

2)  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego            u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U.   z 2018 r. poz. 1267),

 

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego           u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

 

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.