Uchwała Nr XVIII/136/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.